چاپ

شرکت ما در استان مرکزی حدود ده سال است که از شرکت شالکه شرق خرید میکند و کاملاً از همکاری با این شرکت راضی است . خدمات و پشتیبانی و پاسخگویی این شرکت بسیار خوبست .