مدل DSZ2
دقت
(در یک کیلومتر ترازیابی رفت و برگشت)
1mm
بزرگنمایی 32X
بازگشت