برند لایکا
دقت 0.7mm
دقت پس از استفاده از میکرومتر 0.3mm
بزرگنمایی 32X
بازگشت